Allegro - cesty na veletrhy po Asii, Austrálii, Americe, Evropě každému na míru
Ing. Eva Malá
Stavovská 8, Praha 10 - Hostivař PSČ: 102 00
Tel/fax: 271 960 310, Mob.: 602 250 804, kontakt @ allegro.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Eva Malá - Allegro (dále jen CK Allegro) a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/99 Sb. a občanského zákoníku 40/60 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je dále upraven těmito všeobecnými podmínkami.

2. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Právo účasti zákazníka na zájezdu vzniká zaplacením ceny zájezdu. Povinnost závazné rezervace - zaknihování zájezdu (objednané služby) ve prospěch zákazníka ze strany CK Allegro vzniká okamžikem přijetí řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Cestovní kancelář je oprávněna, a účastníku zájezdu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u obchodních a zahraničních partnerů, dopravců, leteckých společností a jiných dodavatelů služeb) a okolností, které nelze vyvrátit (jako je např. změna devizového kurzu):

  • v případě, že bude nezbytné účastníka zájezdu ubytovat v jiném hotelu, si cestovní kancelář vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie
  • navýšit cenu ve smyslu § 852c obč. zák.
  • posunout termíny zájezdu až o 48 hodin, a to i bez souhlasu účastníka zájezdu
  • zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před termínem odjezdu při nesplnění podmínky minimálního počtu účastníků, nevyužije-li účastník zájezdu možnost náhradního zájezdu, cena jím uhrazená mu bude cestovní kanceláří vrácena
  • zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci - cestovní kancelář má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb - v případě zrušení zájezdu je cestovní kancelář povinna nabídnout účastníkovi zájezdu náhradní zájezd
  • cestovní kancelář neručí za event. zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (povětrnostních, technických, přetížené letecké cesty apod.) Účastník zájezdu musí brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění při plánování přípojů a dalších svých aktivit.

4. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Objednatel má právo od cestovní smlouvy kdykoliv odstoupit. Storno musí být podáno písemně a platí ode dne doručení. Objednavatel se v případě storna zavazuje uhradit cestovní kanceláři stornopoplatky ze souhrnné ceny zájezdu v následující výši

  1. při podání storna 92 - 33 dnů před odjezdem 60 % z fakturované ceny
  2. při podání storna 32 - 7 dnů před odjezdem 80 % z fakturované ceny
  3. při podání storna 6 dnů před odjezdem až do doby nástupu na cestu 100 % z fakturované ceny

Objednatel má rovněž právo změnit účastníka a to nejpozději 10 dnů před odletem a uhradit s tím náklady prokazatelně vzniklé (vystavení letenky na jiné jméno, úhrada víza, atd.)

5. CESTOVNÍ DOKLADY A OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST

Každý zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, transitních, zdravotních, dopravních a dalších bezpečnostních předpisů jakož i zákonů a zvyklostí země a míst do kterých cestuje. Dbá i na to, aby platnost pasu po skončení zájezdu byla minimálně 6 měsíců. Cizí státní příslušníci si obvykle zajišťují víza sami a CK Allegro nenese zodpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením víza nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení výše uvedených předpisů, nese zákazník ke své tíži.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE

Účastník zájezdu je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb na místě u svého českého doprovodu tak, aby bylo možno tyto vady odstranit pokud možno ještě během pobytu. Pokud reklamace nebude vyřízena na místě, musí účastník zájezdu uplatnit své právo u cestovní kancelářebez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 týdnů od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.

7. POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

Účastník zájezdu je povinnen na vlastní náklady se nechat pojistit v rozsahu komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění cestovních zavazadel.

8. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné podmínky účasti na zájezdu platí pro všechny zájezdy a služby organizované cestovní kanceláří a jsou v tomto znění platné od 1. 1. 2005